logo-juga-transparant-flash

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van onze website bevatten de regels en afspraken die gelden voor het gebruik van onze diensten. Door onze website te bezoeken of onze diensten te gebruiken, ga je akkoord met deze voorwaarden.

JUGA BV
Juga Camperservice
Zillekesstraat 11
3980 Tessenderlo

BE0820.957.322
bank: KBC BE64 7350 2459 5952
BIC: KREDBEBBXXX
RPR (Rechtsgebied Maatschappelijke zetel vennootschap) Hasselt

Artikel 1. Verkoper

Juga BVBA heeft zijn maatschappelijke zetel te Zillekesstraat 11, 3980 Tessenderlo en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0820.957.322. Het BTW nummer is BE 0820.957.322 (“Juga BV”).

Artikel 2. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Artikel 3. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Alle offertes van Juga BV zijn vrijblijvend. Juga BV is slechts gebonden door een bestelling (ook via de webshop) nadat deze schriftelijk door Juga BV is bevestigd of nadat Juga BV met uitvoering begonnen is. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie, type of andere fouten (ook op onze webshop).

Artikel 4. Levering en verzendkosten

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat (België en Nederland). De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De Koper kan de kosten van transport en levering berekenen in de winkelwagen via “Bereken verzendkosten” vooraleer de Koper overgaat tot de bestelling.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Juga BV heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Juga BV tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

Artikel 6. Klachten en terugzending

Goederen dienen bij ontvangst door de Koper te worden gecontroleerd op schade en conformiteit.

De Koper dient de verkoper binnen de 2 maanden na het ontdekken van een conformiteitsgebrek op de hoogte te brengen.

Ingeval de Koper de goederen wenst terug te zenden, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Juga BV, Zillekesstraat 11, 3980 Tessenderlo, België. De koper kan het product kosteloos terug brengen bij Juga bv.

Indien er klachten zijn kan de koper dit melden aan  of de koper kan de klacht ook melden bij het ODR platform van de Europese Commissie via Onlinegeschillenbeslechting of via deze link.

Artikel 7. Garantie

De wettelijke garantietermijn is 2 jaar voor nieuwe producten en 1 jaar voor tweedehandsgoederen. De wettelijke garantietermijn gaat in op het moment dat het product in het bezit is van de Koper of werd geleverd. Een defect moet je schriftelijk binnen de 2 maanden na ontdekking melden aan Juga BV.

Opgelet! Wat niet onder garantie valt zijn, onder meer (niet-limitatieve opsomming):
 • defecten die zijn ontstaan door het verkeerd of abnormaal gebruik of ander gebruik dat niet conform de instructies is die geleverd zijn bij het product;
• defecten veroorzaakt, nadat het product bij je is afgeleverd, door externe oorzaken zoals brand, water (overstroming), bliksem, een ongeval of natuurrampen;
• gewone of normale slijtageverschijnselen;
• defecten veroorzaakt door behandeling door derden die niet door Juga BV zijn gemachtigd.

Artikel 8. Herroepingssrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de regels omtrent het herroepingsrecht, bepaald door artikel VI.47 en volgende van het Wetboek van economisch recht, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Juga BV, Zillekesstraat 11, 3980 Tessenderlo, België. De Koper kan het formulier voor herroeping hier downloaden om te in vullen en mee te sturen.
Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaand bericht worden niet aanvaard. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het herroepingsrecht.
Indien aan deze voorwaarden werd voldaan zal Juga BV het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen binnen de veertien (14) dagen na de dag waarop Juga BV wordt geïnformeerd over de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen.

Artikel 9. Overmacht

Juga BV is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lockouts, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze
gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 10. Prijzen en betaling

De overeengekomen verkoopprijs van producten is niet herzienbaar na het tekenen van de bestelbon of verkoopovereenkomst

De facturen zijn betaalbaar op onze zetel te Zillekesstraat 11, 3980 Tessenderlo, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur.
In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen.

Forfaitaire Schadevergoeding

Voordat er rente in rekening wordt gebracht, ontvangt u eerst een gratis herinnering.
De maximale forfaitaire schadevergoedingen die we kunnen opeisen zijn als volgt:

  • Verschuldigd bedrag tot en met € 150: € 20
  • Verschuldigd bedrag tussen € 150,01 en € 500: € 30 + 10% van het bedrag boven € 150,01
  • Verschuldigd bedrag boven € 500: € 65 + 5% van het bedrag boven € 500, met een maximum van € 2.000

Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.
Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

Artikel 11. Persoonsgegevens

Door te bestellen op de webshop van Juga BV, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Juga BV zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De inzage en verbetering dient te gebeuren via e-mail.
De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.

 Artikel 12. Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …).

Artikel 13. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Artikel 14. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met Juga BV worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Artikel 15. Privacy
De klant kan zijn gegevens via mail ter controle of correctie opvragen en deze dan terug doorgeven. Lees ook ons Privacybeleid.